Daou Touching Double Diamond White Gold Pendant Necklace

Daou Touching Double Diamond White Gold Pendant Necklace
6th February 2019 Dalia Daou