Daou Touching Double Diamond White Gold Pendant Necklace side

Daou Touching Double Diamond White Gold Pendant Necklace side
6th February 2019 Dalia Daou